Výroční schůze v roce 2009 

Dokumenty z výroční schůze SZO ČSZ Pelargonie Loděnice

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

(Zprávu předložila Alena Heinrichová, předsedkyně. V Loděnici 5. 12. 2009)

Usnesení z minulé členské schůze konané 22. 11. 2008 ukládalo výboru: Vytvořit podmínky pro splnění schváleného plánu činnosti a zlepšit propagaci zásad pěstování muškátů v odborných publikacích a na webových stránkách. Pokusím se zhodnotit, jak jsme se s těmito úkoly vypořádali. 

Největší důraz jsme kladli na slabou stránku našeho minulého snažení, a to na společném setkávání členů organizace. Toto považujeme za stěžejní součást činnosti, protože zde se můžeme dozvědět, jak dále prohlubovat a rozšiřovat činnost naší organizace.Vyvolali jsme proto setkání členů při příležitosti naší první Muškátové burzy v domnění, že zájem o květiny naši členskou základnu svede dohromady. Nepovedlo se, stejně jako loni. Připravenou přednášku s promítáním nebylo komu přednést.Přišli jen Peškovi, paní, co čekala až jí pojede autobus do Vráže a manželský pár, který se mne chtěl zeptat na chov králíků a čekal až skončí beseda. Účast na členské schůzi vidíte sami -  upozorňuji, že nás je okolo 55 členů.  Přestože považuji tyto akce za velmi dobře připravené i sezvané, není odezva a nezbývá než počkat. Ale na co????

Druhou důležitou částí ve smyslu hesla: „když nepřijdeš ty k nám, přijdu já k tobě“ je informace písemná. Klubový Zpravodaj, vydávaný 2x ročně postupně nabírá na kvalitě a nebýt malých písmen, což souvisí se snahou o co nejnižší poštovné, dá se snad i číst. Odborné články, které jsou zde uveřejňovány, mají profesionální úroveň a jsou žádány i do republikových publikací. Velkým přínosem jsou praktické zkušenosti drobných pěstitelů, které jsou hlídány jako rodinné stříbro a zvyšují článkům popularitu.

Pokud vím, v průběhu celého roku se nikdo nepřihlásil s vlastním katalogem na CD, které by dal k dispozici ostatním členům. Hlavní katalog pelargonií připravuje Sonia Carraro a věřme, že tomu tak zůstane. Dokumentace z akcí organizace průběžně vychází na našich webových stránkách, které jsou aktuální a hojně čtené, o čemž se určitě v diskusi zmíní i Honza Gratias, jejich správce. Tato, abych tak řekla, literární forma vzájemného kontaktu je žádanější a přístupnější než setkání. Souvisí to zřejmě se způsobem života převládající věkové kategorie našich členů.

Zvýšil se zájem o naši přednáškovou činnost v rámci celé republiky. Přednášeli jsme a s úspěchem na celorepublikovém školení lektorů ČZS a máme již pozvání na vystoupení ve Východočeské oblasti. Jsme aktivními účastníky rozhlasové poradny a od nového roku budou naše poznatky součástí pořadu Receptář na televizi Prima. V časopise Zahrádkář vychází odborné články s naší tematikou a již se s nimi počítá i pro příští rok. Na těchto propagačních akcích se podílí př. Carraro, Reichelt a já.

Výstavní činnost v tomto roce byla velice negativně ovlivněna nemocí Františka Šťastného, který je v této disciplině naším tahounem. Dokázal s velkým sebezapřením a podílem celé rodiny vystavovat na Narcisu v Lysé nad Labem a zde opět expozice velice zaujala. Květy Lysá nad Labem jsem režírovala spolu se S. Carraro a přes náročnost přípravy celé obsáhlé expozice jsme byli donuceni k velikému omezení. Znovu jsme na přepravu zakvetlých truhlíků celého sortimentu peltát firmy Endisch dostali, přes opakované varování o nevhodnosti, vysoký nákladní valník s vlekem. Doprava vyřadila z výstavy 16 truhlíků z 27 připravených a ještě jsme za to byli kritizováni. Naštěstí zonálky to přežily a expozice působila reprezentativně. Z těch 16 nepoužitých truhlíků jsme nařízkovali návštěvníkům vzorky a využili jsme to k propagaci organizace. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli v příštím roce nevystavovat mimo Loděnici, dokud nebude vyřešena odpovídající přeprava.  Poradenská služba byla na výstavišti celých 5 dnů a zájem byl záviděníhodný. Do té míry, že se o něm ani v tisku nepsalo.

Místo odborné výstavy jsme uskutečnili na našem dvoře v Loděnici první Muškátovou burzu. Kdo viděl obrázky na našem webu, tak si všiml, že pro „zboží“ nebylo u nás kam šlápnout. Výpěstky přátel Carraro, Reichelta, Koutníkové, Říhové, Heinrichové a Vonáškové sloužily k výměně i prodeji zájemcům. Akce měla nebývalý úspěch a už odpovídám na dotazy,  zda a kdy příště? Nepřálo nám počasí, ale rostliny to vydržely i venku bez skleníku.

Nepodařilo se nám uskutečnit vytoužený zájezd. I když přítel Beran naplánoval a připravil několik tras, nesešlo se nás tolik, aby to bylo cenově přístupné. V této oblasti asi zůstaneme u individuálních akcí s tím, že se budeme vzájemně informovat. Návštěvu Drážďan jsme přenechali též na individuálním zájmu a nemám zprávy, že by tam někdo byl.

Největším oříškem v prošlém roce bylo naše účetnictví. Přítelkyně Řehořová k jeho vedení využívala počítač na Územním sdružení v Berouně. Do té doby bylo vše v pořádku, přehledné a dostupné. Po onemocnění si část převezla domů na svůj počítač a část zbyla ještě v Berouně. V době, kdy jí bylo opravdu nedobře, jsem účetnictví skladovala v obálkách, a po tom, co se její zdravotní stav zlepšil, jsem jí všechno předala. Bohužel postup její nemoci se tak rychle zhoršil, že nestačila vše zaúčtovat a zbylo to na nového hospodáře. A to byl úkol víc než obtížný. Musela se vytisknout data z počítače v Berouně, v Nižboru (zaheslované věci se podařilo rozluštit teprve nedávno), doklady se postupně objevují při inventarizaci na Územním sdružení prakticky dodnes. Naštěstí účetních operací nebylo letos mnoho. Nepříjemné je zjištění, že nemáme přehled o zaplacení členských a účelových příspěvků a opatrnými dotazy musíme zjišťovat, kdo a jak je ještě členem. Za to se všem omlouváme a věříme, že najdeme způsob, jak zvýšit informovanost výboru v průběhu celého účetního období.

K tomuto problému se určitě ve své zprávě rozpovídá přítel Pešek a navrhne řešení.  Vážení přátelé, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali mé zprávě, a těším se na odezvu v diskusi.

Usnesení z členské schůze konané dne 5. 12. 2009:

Členská schůze schvaluje:

1.    Zprávu o činnosti organizace za rok 2009, přednesenou předsedkyní Alenou Heinrichovou

2.    Zprávu o hospodaření za rok 2009, přednesenou hospodářem Jiřím Peškem

3.    Revizní zprávu vypracovanou za RK P. Reicheltem a přednesenou v zast. J. Gratiasem

 

Členská schůze bere na vědomí:

Zprávu o stavu členské základny ke dni 5. 12. 2009, přednesenou Marií Fialkovou                               

Členská schůze ukládá výboru organizace:          

Využít veškerých možností k získávání nových členů, specielně s možnostmi uchování sbírky.

Propagovat činnost organizace v odborných časopisech, rozhlasu, televizi apod.

Presentovat činnost na výstavě Muškátová Loděnice ve špičkové odbornosti.

Přinášet členům odborné poznatky z domova i ze světa prostřednictvím klubového Zpravodaje.

Svolat členskou schůzi na 4. 12. 2010 a setkání členů na 24. 6. 2010.

Vytvořit podmínky pro lepší přehlednost klubové výstavy v Loděnici.

Požádat o zlevněné předplatné Zahrádkáře na adresu př. Michálka

Zvážit možnost propagační výstavy v prostorách Botanické zahrady Hl. m. Prahy v Tróji.

 

Plán činnosti SZO ČZS Pelargonie Loděnice na rok 2010

Výstavní činnost:

VI. Muškátová Loděnice – 25. 6. – 6.7. 2010

Muškátová burza -  6. 7. 2010

Lektorská činnost

Přednášky pro ZO a Sdružení ČZS Východní Čechy v únoru 2010

Vzdělávací činnost

Odborné příspěvky v časopisu Zahrádkář

Průběžné doplňování Katalogu odrůd pelargonií

Zpravodaj 2x ročně

Propagační činnost

Spolupráce s televizí PRIMA - pořad Receptář

 Spolupráce s Českým rozhlasem – Poradna

Vydání Ročního kalendáře

Vydání malých kalendáříků ve spolupráci s redakcí Zahrádkáře

Setkání členů

V den konání vernisáže výstavy – čtvrtek 24. 6. 2010

Při výroční schůzi - 4. 12. 2010 v Loděnici